رێنما و هێماێت هاتن و چونێ - ارشادات و اشارات المرور - Traffic Light


 

Comments

Previous Post Next Post